تلفن های مجتمع

شماره تماس (1)

شماره تماس (2)

آدرس: اتوبان ستاری، بلوار خلیل آبادی، خیابان هجرت، شقایق 12، پلاک 6، مجتمع فرهنگی آموزشی خاتم

داخلی های مجتمع

ردیفسمتداخلیردیفسمتداخلی
1مدیریت1017پایه هشتم104
2روابط عمومی102-1038پایه نهم106
3معاون دوره اول متوسطه1079پایه دهم112
4معاون دوره دوم متوسطه11410پایه یازدهم117
5معاون پرورشی10911پایه دوازدهم118
6پایه هفتم12412امور اداری و امور مالی120
ردیفسمتداخلی
1مدیریت101
2روابط عمومی102-103
3معاون دوره اول متوسطه107
4معاون دوره دوم متوسطه114
5معاون پرورشی109
6پایه هفتم124
7پایه هشتم104
8پایه نهم106
9پایه دهم112
10پایه یازدهم117
11پایه دوازدهم118
12امور اداری و امور مالی120